Põhikiri

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Võrumaa Kurtide Ühing (edaspidi ühing) on Võru linna ja maakonna kurtide vabal algatusel ja avalikes huvides võrdsetel alustel tegutsev ühendus. Ühendus esindab liikmete huve, tehes organisatsioonilist, pedagoogilist, metoodilist ning seda kindlustavat majandustööd. Majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole ühingu eesmärk ega põhitegevus.
1.2. Ühingu ametlik lühend on VKÜ.
1.3. Ühingu nimi on: Võrumaa Kurtide Ühing. Ühingu ingliskeelne nimi on: The Võru Association of the Deaf.
1.4. Ühing on iseseisev eraõiguslik juriidiline isik oma põhikirja, bilansi, pitsati, ja sümboolikaga. Ühingul on õigus omada pangakontosid Eestis tegutsevates pankades Eesti Vabariigis käibivas rahas kui ka välisvaluutas.
1.5. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, seadustest ja muudest normatiivaktidest, Eesti Kurtide Liidu põhikirjast ja käesolevast põhikirjast. Ühingu tegevus rajaneb demokraatiale, liikmete omaalgatusele, ühis-ja heategevusele ning juhtorganite valitavusele ja aruandlusele ühingu liikmete ees.
1.6. Ühing on asutatud Võru linnas 21.novembril 2001.a.
1.7. Ühingu juhatus asub Võru linnas. Ühingu tegevuspiirkonnaks on Võru Maakond.
1.8. VKÜ on asutatud tähtajatult.
1.9. VKÜ majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

2. EESMÄRK JA ÜLESANDED

2.1. Ühingu tegevuse põhieesmärk on kurtide koondamine organisatsiooni, nende abistamine olme-, meditsiini-, sotsiaal-, suhtlemis-, spordi- ja teiste probleemide lahendamisel.
2.2. Ühingu ülesanded on:
1) võimaluste loomine kurtide omavaheliseks suhtlemiseks; 2) liikmete huvide väljendamine ja kaitsmine kõigil tasanditel riiklike ja kohalike võimu- ning valitsemisorganites;
3) kultuuri-, spordi- ning muude ühisürituste korraldamine;
4) viipekeele õppe ja tõlke organiseerimine liikmetele;
5) seadusandliku info edastamine kuulmispuudega inimesi puudutavate seaduste ja sotsiaalabi võimaluste kohta;
6) koostöös Eesti Kurtide Liidu ning teiste kurtide ja vaegkuuljate ühingute ja omavalitsustega Võrumaa kurtide probleemidele lahenduste leidmine, neile võrdsete õiguste tagamine osalemaks elanike täisväärtuslikust elust;
7) osalemine projektitöödes;
8) sidemete sõlmimine ja koostöö korraldamine erinevate asutuste, ühingute, kodade, liitude, juriidiliste ja füüsiliste isikutega Eesti Vabariigis ja välisriikides;
9) koostöö kohalike omavalitsustega;
10) koostöö Võrumaa Puuetega Inimeste Kojaga.

3. LIIKMED

Ühingusse peab kuuluma vähemalt kaks liiget.
3.1. Ühingu liikmeteks võivad võrdsetel alustel olla:
3.2. Võru maakonnas elavad vähemalt 16-aasta vanused kuulmispuuetega isikud ja nende perekonnaliikmed, kes soovivad osaleda ühingu töös;
3.3. alla 16-aastased lapsed, keda esindab lapsevanem või hooldaja;
3.4. kuuljad inimesed, kes abistavad kurte ja võtavad aktiivselt osa ühingu tööst;
3.5. juriidilised isikud, kes toetavad ühingu tegevust ja kes tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja ning tasuvad regulaarselt liikmemaksu.
3.6. Ühingu liikmeksastuja esitab ühingu juhatusele kirjaliku liikmeksastumise sooviavalduse ja tasub kohustusliku sisseastumisemaksu.
3.7. Ühingu liikmeks vastuvõtmise ja liikmete nimekirjast kustutamise otsustab ühingu juhatus protokollilise otsusega.
3.8. Ühingust väljaastumine toimub kirjaliku avalduse alusel, mille ta esitab ühingu juhatusele.
3.9. Ühingu juhatus arvestab otsuse langetamisel kahe kalendrikuu pikkust etteütlemise tähtaega alates avalduse laekumise päevast.
3.10. Ühingust väljaastumise avalduse esitaja kutsutakse kirjaliku teatega juhatuse koosolekule, kus toimub tema avalduse läbivaatamine, teatades avaldajale koosoleku toimumise koha ja aja.
3.11. Ühingu liikme võib juhatus ainuisikulise otsuse alusel kustutada ühingu liikmete nimekirjast juhul kui:
1) liige ei täida põhikirja nõudeid või juhtorganite otsuseid või endale võetud kohustusi;
2) liige ei ole kahe aasta jooksul ilma mõjuva põhjuseta tasunud liikmemaksu;
3) ühingu liige on oma käitumisega oluliselt kahjustanud ühingu mainet nii moraalselt kui ka materiaalselt.
3.12. Liige loetakse ühingust väljaarvatuks kui selle otsuse poolt on üle poole juhatuse liikmetest.
3.13. Ühingust väljaarvatud liikmele ei tagastata tema poolt tasutud sisseastumis- ja liikmemaksu.

4. LIIKME ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Ühingu liikmel on õigus:
1) osaleda hääleõiguslikult ühingu üldkoosolekutel;
2) alates 18. eluaastast valida ja olla valitud ühingu juhtorganitesse;
3) osaleda ühingu poolt korraldatavatel üritustel;
4) esitada ettepanekuid ja arupärimisi ühingu tegevust puudutavates küsimustes;
5) tutvuda ühingu protokolliliste materjalidega;
6) olla kursis ühingu tegevussuundadega;
7) pöörduda avalduste, küsimuste ja ettepanekutega ühingu kõikidesse juhtorganitesse;
8) viibida oma personaalküsimuse arutelu juures;
9) astuda ühingust välja kooskõlas käesoleva põhikirjaga.
4.2. Ühingu liige on kohustatud:
1) järgima ühingu tegevuses osalemisel käesolevat põhikirja;
2) tasuma vastavalt kehtestatud korrale ja suurusele igaaastast liikmemaksu;
3) võtma täitmiseks üldkoosoleku ja juhatuse otsused;
4) täitma endale võetud kohustusi;
5) osalema ühingu tegevuses vastavalt oma võimetele ja oskustele;
6) mitte esinema ühingu nimel ilma üldkoosoleku või juhatuse volituseta.

5. ÜHINGU STRUKTUUR JA JUHTORGANID

5.1. ÜLDKOOSOLEK
1) Ühingu kõrgemaks juhtorganiks on liikmete üldkoosolek. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.
2) Korralise liikmete üldkoosoleku kutsub juhatus kokku vähemalt ühel korral majandusaasta jooksul, teatades liikmetele vähemalt kaks nädalat ette koosoleku päevakorra, toimumise koha ja aja.
3) Erakorraline liikmete üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse või üle 1/10 liikmete kirjaliku ja motiveeritud taotluse põhjal. Koosoleku toimumise koht, aeg ja päevakord tuleb ühingu liikmetele teavitada kirjalikult vähemalt kaks nädalat ette.
4) Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poolte(1/2) ühingu liikmetest.
5) Kui üldkoosolekule ei ole kohale tulnud kvoorumit, kutsub ühingu juhatus kahe nädala jooksul kokku uue, sama päevakorraga liikmete üldkoosoleku.
6) Korduskorras kokkukutsutud liikmete üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata koosoleku osavõtjate arvust.
7) Ühingu üldkoosoleku juhtimiseks valitakse koosoleku alguses juhtorgan, kuhu kuulub vähemalt kaks ühingu liiget: juhataja ja protokollija.
8) Kõigi üldkoosolekute protokollide juures peab olema lisana koosolekust osavõtnud ühingu liikmete registreerimise leht.
5.2. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega väljaarvatud:
1) põhikirja, eesmärgi muutmise või ühingu tegevuse lõpetamise otsused; nende otsuste vastuvõtmiseks on vajalik üle 2/3 koosolekul osalenud ühingu liikmete nõusolek;
2) kui koosolek nõuab salajast hääletamist.
5.3. Üldkoosoleku pädevus:
1) ühingu põhikirja vastuvõtmine, kinnitamine, muutmine, täiendamine;
2) ühingu eesmärkide muutmine, täiendamine;
3) ühingu juhtorgani juhatuse ja revidendi valimine viieks aastaks;
4) ühingu tegevuse lõpetamise, jagunemise, ühinemise ja likvideerimise korral;
5) ühingu eelarve läbivaatamine ja kinnitamine;
6) ühingu aastaaruande läbivaatamine ja kinnitamine;
7) ühingu juhatuse või revidendi tagasikutsumine enne volituste lõppemist;
8) ühingu voliniku valimine vabariikliku organisatsiooni üldkogusse;
9) ühingu volitustega esindaja valimine teiste ühingute, seltside, kodade ja liitude koosolekutele;
10) ühingusse sisseastumisemaksu ja igaaastase liikmemaksu suuruse määramine ning selle korra kinnitamine.
11) muud küsimused, millised ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

6. JUHATUS

6.1. Ühingu juhatus on üldkoosoleku poolt viieks aastaks valitud ja volitatud alaliselt tegutsev vähemalt 3-liikmeline organ. Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt 1 kord kvartalis (4 korda aastas).
6.2. Juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osalevad üle poole juhatuse liikmetest.
6.3. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdsuse korral on otsustavaks juhatuse esimehe hääl.
6.4. Juhatus esindab ühingut kõigis õigustoimingutes.
6.5. Oma esimesel juhatuse koosolekul valib juhatus oma liikmete hulgast juhatuse esimehe ja tema asetäitja ning määrab juhatuse liikmete tööülesanded.
6.6. Juhatuse pädevus:
1) ühingu tegevuse juhtimine üldkoosolekute vahelisel ajal;
2) üldkoosolekute otsuste realiseerimine;
3) eelarve koostamine ja selle täitmise jälgimine ning selle esitamine üldkoosolekule;
4) ühingu liikmete vastuvõtmine, väljaastumine ja arvestuse pidamine;
5) arveldusdokumentide kinnitamine;
6) üldkoosolekute toimumise aja ja koha ning päevakorra kinnitamine;
7) ühingu esindamine ühiselt;
8) tegevusaruande koostamine ja selle esitamine üldkoosolekule.

7. JUHATUSE ESIMEES JA TEMA PÄDEVUS

7.1. Juhatab ühingu koosolekuid.
7.2. Juhib ja koordineerib ühingu tööd vastavalt põhikirjale ning ühingu üldkoosoleku ja juhatuse otsustele.
7.3. Tegutseb ühingu nimel ilma volikirjata. Esindab ühingut kõigis asutustes Eesti Vabariigis ja välisriikides.
7.4. Omab ühingu nimel allkirjaõigust.
7.5. Kasutab vastavalt põhikirjale ühingu käsutuses, kasutuses ja omanduses olevat vara ja vahendeid, väljaarvatud varalised müügitehingud.
7.6. Avab ja sulgeb panga- ja muid kontosid.
7.7. Sõlmib ühingu nimel lepinguid.
7.8. Väljastab juhatuse otsuse alusel volitusi.
7.9. Esitab ühingu üldkoosolekul ülevaate ühingu tegevusest.
7.10. Peab sisseastumis- ja liikmemaksude arvestust kui liikmete üldkoosolek ei ole otsustatud teisiti.
7.11. Esimehe äraolekul asendab teda asetäitja või volitatud juhatuse liige või ühingu juhatuse liige vastutavalt seadusele; juhatuse liikmed vastutavad põhikirja nõuete rikkumise korral ja ühingule tekitatud kahju eest solidaarselt.

8. VARA JA VAHENDID

Ühingu omandis võib olla vara, mis on vajalik ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mis ei ole seadusega vastuolus.
8.1. Ühingu tegevust rahastatakse järgmistest allikatest:
1) pärandusest;
2) koolituse korraldamisest;
3) sisseastumis- ja liikmemaksudest;
4) vabatahtlikest annetustest, kingitustest, sponsorlusest;
5) tuluüritustest laekunud summadest;
6) kohalike omavalitsuste poolt eraldatud summadest (eelarvelistest vahenditest);
7) projektitöödest;
8) teistest seadusega lubatud vahenditest, mis on vajalikud põhikirjaliseks tegevuseks;
9) ühingu majanduslikust tegevusest, milline on lubatud kehtiva seadusandlusega;
10) heategevuslike ürituste tuludest, tasulistest üritustest;
8.2. Ühing hoiab oma rahalisi vahendeid pangas jooksval või arveldusarvel.
8.3. Ühingule sihtotstarbeliselt eraldatud vahendeid tohib kasutada vastavalt eraldaja poolt antud nõudele.
8.4. Ühing peab raamatupidamise arvestust vastavalt raamatupidamise seadusele. Tagab ettenähtud maksude ja aruandluse. Ühingu tegevuse ja raamatupidamise õigsust kontrollib vähemalt 1 kord aastas EKL ja samuti ühingu enda revisjonitoimkond, kes võib kaasata spetsialistide abi. Pärast majandusaasta lõppemist koostab ühingu juhatus raamatupidamise aruande ning esitab aruande ühingu üldkoosolekule hiljemalt kuue kuu jooksul kinnitamisele. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.
8.5. Ühing ei kanna varalist vastutust ühingu liikmete varaliste kohustuste eest. Ühingu liikmed ei kanna varalist vastutust ühingu varaliste kohustuste eest.
8.6. Ühing ei jaga oma vara ega tulu, ei anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajatele, liikmetele, juhtimis- või kontrollorganite liikmetele ega ühingule annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega eelloetletud isikute ülenevatele või alanevatele sugulastele.
8.7. Ühing vastutab oma kohustuste eest talle kuuluva varaga.

9. REVISJONIKOMISJON

9.1. Ühingu tegevust kontrollib sõltumatu kontrollorgan: kahe-liikmeline revisjonikomisjon või revident. Revident määratakse viieks(5) aastaks.
9.2. Revisjonikomisjoni suuruse ja koosseisu valib üldkoosolek viieks aastaks.
9.3. Revisjon peab aasta aruandele lisama revisjonikomisjoni kirjaliku arvamuse.
9.4. Revisjonikomisjoni aruanne esitatakse üldkoosolekule kinnitamiseks.
9.5. Revisjonikomisjonil või revidendil on õigus saada juhatuselt kõik vajalikud andmed ja selgitused, millised seonduvad ühingu tegevusega.

10. ÜHINGU TEGEVUSE LÕPETAMINE, ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE

10.1. Ühingu tegevuse lõpetamine, ühinemine või jagunemine toimub Mittetulundusühingute Seaduses sätestatud korras.
10.2. Ühingu vabatahtliku lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest. Ühingu lõpetamisel toimub selle likvideerimine. Ühingu vabatahtliku likvideerimise korral on likvideerijateks juhatuse liikmed. Ühingu sundlõpetamise korral määrab likvideerijad kohus.
10.3. Ühingu lõpetamisel lähevad ühingu alles jäänud varad pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist ja nõuet mitte esitanud teada olevate võlausaldajate raha deponeerimist üle üldkoosoleku otsusega tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud avalik-õiguslikule juriidilisest isikust mittetulundusühingule või sihtasutusele, selle hulgas riigile või kohalikule omavalitsusele.
10.4. Ühingu ühinemine ja jagunemine toimub “Mittetulundusühingute seaduses” sätestatud korras ja tingimustes. Ühingu ühinemise ja jagunemise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest. Seltsi ühinemine ja jagunemine toimub likvideerimismenetluseta.

Üldkoosolek ja juhatus kinnitavad mittetulundusühingu VÕRUMAA KURTIDE ÜHING uue PÕHIKIRJA.